New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
 
Service --> Shaft Extending/Decreasing 
Shaft Extending/Decreasing

     ไม้กอล์ฟทุกอันสามารถตัดต่อความยาวให้เหมาะสมได้ นักกอล์ฟที่ต้องการตัดให้สั้นลงเพื่อให้ตีได้แม่นลูกมากขึ้นหรือจะต่อก้านให้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเราจัดให้ได้ตามความยาวที่ต้องการหรือการปรับความยาวของพัตเตอร์ให้ท่าทางในการยืนพัตต์เหมาะสมก็สามารถทำได้

    อย่างไรก็ตามคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากการเพิ่มหรือลดความยาวจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและง่ายขึ้น